Wheels in Motion – Mga Panukalang Pagbabago sa Serbisyo

We want your opinion - Wheels in motion - Tri-Valley Wheels

Wheels in Motion – Mga Panukalang Pagbabago sa Serbisyo

Ang Lupon ng mga Direktor ng Livermore Amador Valley Transit Authority (LAVTA) ay magdaraos ng isang Pampublikong Pagdinig (Public Hearing) sa Disyembre 4, 2023 sa ganap na 4 P.M. para makakuha ng input tungkol sa mga panukalang pagbabago sa serbisyo na magsasayos ng mga dalas ng bus ng Wheels upang iayon sa mga bagong iskedyul ng tren ng BART at magpapanumbalik o magsisimula ng mga ruta sa ilang lugar na kasalukuyang kulang sa serbisyo tulad ng sumusunod:

 • Serbisyo sa araw-araw (Weekday service):
  • Mga pagsasaayos ng dalas:
   • Damihan ang serbisyo sa Ruta 15 para makatakbo tuwing 20 minuto sa panahon na maraming tao (peak), at sa oras-oras sa katanghalian
   • Bahagyang bawasan ang serbisyo sa panahon na maraming tao (peak service) sa mga Ruta 1, 3, 8 at 14 upang makatakbo tuwing 40 minuto, at sa mga Ruta 10R at 30R upang makatakbo tuwing 20 minuto
  • Magpatakbo ng serbisyo ng Ruta 10R para sa isang karagdagang oras (hanggang hatinggabi)
  • Simulan ang lokal na serbisyo sa Central Dublin, at Southwest Livermore tuwing 40 minuto sa mga pinahabang oras na maraming tao (extended peak hours)
  • Ibalik ang oras-oras na serbisyo sa Ruta 2 sa East Dublin
  • Ibalik ang limitadong serbisyo sa oras na maraming tao (peak service) sa East Livermore sa Ruta 11
  • Ibalik ang limitadong peak express na serbisyo sa Ruta 580X sa pagitan ng Downtown Livermore at BART
  • Palawakin ang Ruta 70X sa Hacienda Business Park
 • Serbisyo sa katapusan ng linggo (Weekend service):
  • Damihan ang serbisyo sa Ruta 10R para makatakbo tuwing 20 minuto sa mga Sabado at tuwing 40 minuto sa mga Linggo
  • Damihan ang serbisyo sa Ruta 30R para makatakbo tuwing 40 minuto sa mga Sabado; patuloy na tumakbo nang oras-oras sa mga Linggo
  • Magdagdag ng bagong lokal na serbisyo sa Central Dublin, na tumatakbo tuwing 40 minuto sa araw sa mga Sabado

Ang Lupon ng mga Direktor ng LAVTA ay nag-aanyaya ng komento ng publiko tungkol sa mga potensiyal na pagbabago sa pampublikong pagdinig nang personal, sa pamamagitan ng isang Zoom web link at/o sa telepono.

LAVTA Service Map Scenario 3
 • Rapid routes 10R and 30R: Frequency would be slightly REDUCED from every 15 minutes to every 20 minutes 
 • Local routes 1,3, and 8: Peak-hour* frequency would be REDUCED slightly from every 30 minutes to every 40 minutes  
 • Local service: In East Dublin, West Dublin and to Sunset/Granada in Livermore would be ADDED 
 • Alignment with BART: All routes would BE TIMED TO CONNECT with the new BART train schedule 
 • Weekend schedule: Rapid route 10R would be INCREASED to every 20 minutes and 30R would be INCREASED to every 40 minutes on Saturdays; all other weekend service would stay the SAME as now  

Pampublikong Pagdinig (Public Hearing)

Lunes, Disyembre 4, 2023, sa ganap na 4 P.M.
(o sa sandaling pagkatapos noon dahil maaari itong marinig)

Zoom Info: https://zoom.us/j/86244532120
Webinar/Meeting ID: 862 4453 2120
Passcode: PH1362sa Zoom app para sa audio/visual capability

Access via Telephone: (669) 900-6833 (Phone Passcode: 554060) pumasok sa webinar ID at pindutin ang # kapag hiningi ang participant ID) para sa audio lamang.

Bago sa pagdinig, maaaring ipadala ang mga komento sa pamamagitan ng koreo, e‐mail, o telepono:

Board Secretary
Livermore Amador Valley Transit Authority
1362 Rutan Court, Suite 100
Livermore, CA 94551
frontdesk@lavta.org
925-455-7555

Para sa tulong sa pagsasalin o interpretasyon, tumawag sa LAVTA sa 925-455-7555 nanghindi bababa ng tatlong araw bago ang pulong.

Mga komento